آیفون تصویری
آیفون تصویری نوعی درب بازکن تصویری می باشد که در مجموعه*های مسکونی یا تجاری نصب می*شود تا تأمین کننده زنگ درب، مکالمه و بازکننده درب باشد. مشخصه این وسیله آن است که شخص می*تواند فرد پشت...