با توجه به این موضوع که اتوبوس یکی از وسایل نقلیه بین*شهری محبوب است، بسیاری از خانواده برای سفر با اتوبوس در ایام نوروز برنامه*ریزی می*کنند. حقیقت این است که این وسیله*ی نقلیه، امروزه مسافران را با...